کتاب حل المسائل کنترل اوگاتا

کتاب حل المسائل کنترل اوگاتا

کتاب حل المسائل کنترل اوگاتا

کتاب حل المسائل کنترل اوگاتا (Ogata)، کتاب اسکن شده و حاوی 200 صفحه است. پاسخ تشریحی کلیه تمرین ها از فصل دوم تا فصل یازدهم موجود است. کتاب به زبان اصلی است. به منظور تطابق قبل از خرید، تصویر تمرین 2-1 قرار داده شده است.